Πiστα

Πiστα


Πiστα (Dancing Floor), 2014

EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ, Livadia, Andros (Grèce)

16 tables et 16 chaises de l’école abandonée de Livadia, palettes, vis. / 16 καρ?κλες και 16 τραπ?ζια τουκλειστοù σχολεiου Λειβαδiων, παλ?τες ,βiδες.
2,8 m x 2,8 m x 0,6 m

FREN
– Les tables de l’école abandonnée de Livadia sont assemblées en une seule.
– Les chaises servent de structure. On ne peut plus s’asseoir.
– Le public est invité à squater sur l’oeuvre.
– Le soir de l’inauguration, une voiture éclaire Πiστα et du son est diffusé à fond.
– The table from the abandonned school of Livadia are fixed together.
– As the under structure the chairs can not be used anymore.
– The public is invite to chill on the piece.
– The night of the inauguration, a car light Πiστα and loud music is playing.

Tags:
, ,